Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op abonnementen bij Fitnessclub Nederland.

General terms and conditions in English

1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie door Fitnessclub Nederland van het door haar gehanteerde inschrijfformulier.

2. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 3 maanden of 1 jaar afhankelijk van de gekozen abonnementsduur en wordt automatisch stilzwijgend verlengd.

3. Het tijdelijk stopzetten van je lidmaatschap kan alleen bij een jaarabonnement. Leden met een 3 maanden abonnement kunnen hun lidmaatschap kosteloos omzetten naar een jaarabonnement indien zij gebruik willen maken van een tijdelijke stop. De maximale duur van een tijdelijke stop is 6 maanden. In de Fitnessclub Nederland app kun je een tijdelijke stop indienen.

4. Een jaarabonnement gaat na 12 betaalde maanden over op een onbeperkt lidmaatschap met een opzegtermijn van 1 maand. Het recht op de tijdelijke stop vervalt daarmee automatisch. Voor behoud van dit recht, na 12 betaalde maanden, kan het lid opnieuw een jaarabonnement aanschaffen. De voorwaarden genoemd onder punt 3 zijn dan wederom van toepassing.

5. Behoudens tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is 30 dagen. Dit geldt ook voor eventuele add-ons op het abonnement. Tijdens een tijdelijke stop kan een lidmaatschap niet definitief worden beëindigd.

6. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

7. Het lidmaatschap geeft, met inachtneming van de toepasselijke openingstijden, recht op één keer per week of onbeperkt gebruik van de bij het abonnement behorende faciliteiten.

8. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Fitnessclub Nederland het recht om het lid toegang te onthouden. Ook in die situatie is compensatie uitgesloten.

9. De contributie is bij vooruitbetaling per automatische incasso. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daaraan zullen extra kosten voor het lid verbonden zijn.

10. Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij de verhoging de consequentie is van een wijziging in het BTW-tarief en/of de jaarlijkse indexatie.

11. Indien de contributie niet geïncasseerd kan worden en het bedrag wordt gestorneerd, dan neemt Fitnessclub Nederland automatisch per e-mail contact met het lid op d.m.v. het sturen van een iDEAL link.

12. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-.

13. De leveringsvoorwaarden van NL Actief worden gehanteerd, deze zijn te lezen op www.nlactief.nl/erkend-aanbod/leveringsvoorwaarden.

14. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin Fitnessclub Nederland opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Fitnessclub Nederland mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van haar lidmaatschap oploopt.

15. Evenmin valt Fitnessclub Nederland aansprakelijk te houden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.

16. Fitnessclub Nederland hanteert in haar vestiging huisregels, waaronder ook de reguliere openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en worden op eenvoudige toegankelijke wijze in de vestiging gepresenteerd. Het lid verplicht zich deze huisregels na te leven. Zonodig doet het lid actief navraag naar de huisregels bij de fitnessinstructeurs.

17. In de fitnessruimte mag gesport worden vanaf 14 jaar. Tot 16 jaar is dit onder begeleiding van een volwassene.

18. Fitnessclub Nederland kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd worden.

19. Elk lid wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn / haar persoonsgegevens in de administratie van Fitnessclub Nederland zullen worden opgenomen. Fitnessclub Nederland verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op haar rustende wettelijke plicht.

20. Elk lid dient er op bedacht te zijn dat Fitnessclub Nederland in haar vestiging cameratoezicht toepast.