Veilig sporten tijdens corona?

Lees hier welke maatregelen wij nemen!

Lees verder

Algemene voorwaarden

1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van het inschrijfformulier.

2. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 3 maanden en wordt automatisch stilzwijgend verlengd.

3. Behoudens tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is 30 dagen. Tijdens een tijdelijke stop kan een lidmaatschap niet definitief worden beëindigd.

4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

5. Het lidmaatschap geeft, met inachtneming van de toepasselijke openingstijden, recht op één keer per week of onbeperkt gebruik van de bij het abonnement behorende faciliteiten.

6. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Fitnessclub Druten het recht om het lid toegang te onthouden. Ook in die situatie is compensatie uitgesloten.

7. De contributie is bij vooruitbetaling per automatische incasso. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daaraan zullen extra kosten voor het lid verbonden zijn.

8. Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij de verhoging de consequentie is van een wijziging in het BTW-tarief en/of de jaarlijkse indexatie.

9. Bij een tweede stornering van de automatische incasso, brengen wij administratiekosten in rekening.

10. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-

11. Wij hanteren de leveringsvoorwaarden van NL Actief, deze zijn te lezen op https://www.nlactief.nl/erkend-aanbod/leveringsvoorwaarden/

12. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin Fitnessclub Druten opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Fitnessclub Druten mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van haar lidmaatschap oploopt.

13. Evenmin valt Fitnessclub Druten aansprakelijk te houden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.

14. Fitnessclub Druten hanteert in haar vestiging huisregels, waaronder ook de reguliere openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en worden op eenvoudige toegankelijke wijze in de vestiging gepresenteerd. Het lid verplicht zich deze huisregels na te leven. Zonodig doet het lid actief navraag naar de huisregels bij de fitnessinstructeurs.

15. Fitnessclub Druten kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd worden.

16. Elk lid wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn / haar persoonsgegevens in de administratie van Fitnessclub Druten zullen worden opgenomen. Fitnessclub Druten verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op haar rustende wettelijke plicht.

17. Elk lid dient er op bedacht te zijn dat Fitnessclub Druten in haar vestiging cameratoezicht toepast.

Gratis proefles