Groepslessen binnen weer van start en restaurant en wellness mogen open

Vanaf 5 juni gaan we mogen we weer groepslessen binnen geven en ook het restaurant en de wellness mogen open.

Lees verder

Algemene voorwaarden

 1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van het inschrijfformulier.
 2. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 6 maanden en wordt automatisch stilzwijgend verlengd. Ons flexibele abonnement is maandelijks opzegbaar.
 3. Behoudens tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is 30 dagen.
 4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
 5. Het lidmaatschap geeft, met inachtneming van de toepasselijke openingstijden, recht op onbeperkt gebruik van de bij het abonnement behorende faciliteiten.
 6. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Fitness- en Wellnessclub Orange het recht om het lid toegang te onthouden. Ook in die situatie is compensatie uitgesloten.
 7. De contributie is bij vooruitbetaling per automatische incasso. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daaraan zullen extra kosten voor het lid verbonden zijn. De eerste (gebroken) maand en het inschrijfgeld kunnen ter plaatse gepind worden.
 8. Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij de verhoging de consequentie is van een wijziging in het BTW-tarief en/of de jaarlijkse indexatie.
 9. Bij tweede stornering van de automatische incasso, brengen wij administratiekosten in rekening.
 10. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-.
 11. Bij inschrijving ontvang je een Wellness Key. Hierop kan een geldbedrag gezet worden wat te besteden is in de horeca. Het bedrag op de Wellness Key kan niet uitbetaald worden.
 12. Fitness- en Wellnessclub Orange hanteert de leveringsvoorwaarden van NL Actief, deze zijn te lezen op https://www.nlactief.nl/erkend-aanbod/leveringsvoorwaarden/
 13. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin Fitness- en Wellnessclub Orange opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Fitness- en Wellnessclub Orange mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van haar lidmaatschap oploopt.
 14. Evenmin valt Fitness- en Wellnessclub Orange aansprakelijk te houden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.
 15. Fitness- en Wellnessclub Orange hanteert in haar vestiging huisregels, waaronder ook de reguliere openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en worden op eenvoudige toegankelijke wijze in de vestiging gepresenteerd. Het lid verplicht zich deze huisregels na te leven. Zonodig doet het lid actief navraag naar de huisregels bij de fitnessinstructeurs.
 16. Fitness- en Wellnessclub Orange kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd worden.
 17. Elk lid wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn / haar persoonsgegevens in de administratie van Fitness- en Wellnessclub Orange zullen worden opgenomen. Fitness- en Wellnessclub Orange verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op jaar rustende wettelijke plicht.
 18. Elk lid dient er op bedacht te zijn dat Fitness- en Wellnessclub Orange in haar vestiging cameratoezicht toepast.

Gratis proefles

Groepslessen binnen weer mogelijk

Zien we jou snel bij de groepslessen binnen in de club? 

Lees verder

De fitness mag weer open!

Kom weer sporten

De deuren kunnen open en we mogen jullie weer laten sporten in de vertrouwde omgeving. Het team staat voor jullie klaar en kan niet wachten om jullie te helpen met het bereiken van de sportdoelen.

Lees verder